close X

Regulamin Konkursu Walentynkowego

Regulamin Konkursu Walentynkowego – Najpiękniejsze wyznanie miłości.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Walentynkowym (zwanym dalej "Konkursem") prezentowanym w kanale Romance TV – Czas na Uczucia oraz na stronach internetowych www.romance-tv.pl.

2. Organizatorem Konkursu jest Romance TV Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jaszowieckiej 8 lok. U4 (zwana dalej "Organizatorem").

3. Fundatorami nagród są: Pałac Lasotów oraz Good Music Productions

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę konkursu.

5. Konkurs trwa od 28 stycznia 2015 r. do 11 lutego 2015 r.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, przebywająca na terenie Polski. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą wziąć udziału w Konkursie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz firm, którym została powierzona obsługa Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pozostawienie swojego zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego do dnia 11 lutego 2015 roku. Formularz musi być wypełniony poprawnie.

2. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się na: www.romance-tv.pl.

3. Jeden uczestnik może pozostawić jedno zgłoszenie dla jednego adresu email i adresu IP (ze względu na szczególne bezpieczeństwo danych, z jednego komputera można wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe). Każde poprawne zgłoszenie, ale nie powtarzające się zgłoszenie, bierze udział w konkursie. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

4. Każde zgłoszenie, które dotrze przed lub po wskazanym terminie trwania konkursu określonym w pkt. 5. § 1 nie będzie uwzględniane w konkursie.

5. Chwilą przesłania formularza jest chwila jego zarejestrowania w systemie.

6. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które najciekawiej, napiszą krótkie uzasadnienie: „jakie jest dla Ciebie najpiękniejsze wyznanie miłości...”. Odpowiedź należy wpisać w formularzu na stronie www.romance-tv.pl..

7. Wyłonienie laureatów konkursu odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

8. W konkursie zostanie nagrodzonych 4 zwycięzców oraz 6 wyróżnionych autorów odpowiedzi.

9. Procedura wyłaniania laureatów jest protokołowana po jej zakończeniu.

10. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane przez nich adresy e-mail lub telefonicznie (rozmowa telefoniczna) na podany przez uczestnika numer telefonu.

11. Po zakończeniu konkursu nastąpi procedura przyznania nagrody, według poniższych zasad:

a/ aby otrzymać nagrodę, uczestnik konkursu musi potwierdzić otrzymanie wysłanego przez Organizatora powiadomienia poprzez wiadomość elektroniczną na podany przez niego adres e-mail

b/ w potwierdzeniu otrzymania powiadomienia wysłanego przez Organizatora do Laureata konkursu laureat zobowiązany jest potwierdzić dane personalne podane w konkursie,

c/ Przedstawiciel Organizatora dokona sprawdzenia czy zgłoszenie elektroniczne zostało wysłane zgodnie z regulaminem; w przypadku pozytywnej weryfikacji skontaktuje się telefonicznie z laureatem konkursu w celu dokończenia procedury przekazania nagrody.

d/ zwrotny kontakt telefoniczny następuje na numer, który Zwycięzca konkursu podał w formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji w konkursie i nastąpi to w ciągu pięciu dni roboczych od ww. korespondencji, z zastrzeżeniem, że próba takiego połączenia zostanie dokonana pięciokrotnie. Podczas zwrotnego kontaktu telefonicznego Organizatora, należy dodatkowo potwierdzić pełnoletniość oraz podać pozostałe dane niezbędne do przekazania nagrody.

e/ w przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia prawa do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

§ 4. Dane Osobowe

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych uniemożliwi udział w konkursie. W związku z tym Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w przypadku braku podania pozostałych danych i przyznanie nagrody następnemu uczestnikowi konkursu, który znajduje się na odpowiedniej liście rezerwowej.

2. Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją opisanego Konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania, zmiany lub usunięcia.

3. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące przy obsłudze Konkursu, w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.

4. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia, nazwiska) na stronach internetowych: www.romance-tv.pl.

5. Każdy uczestnik Konkursu wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz wydanie nagrody zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2002.101.926), podczas poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego.

§ 5. Nagroda

1. Nagrodami w konkursie są: I. Nagroda: - pobyt w Pałacu Lasotów [1 nocleg ze śniadniem oraz kolacją] o łącznej wartości 750,00 pln brutto, II. Nagroda: - pięć zaproszeń dla dwóch osób – wartość jednostkowa 200,00 pln brutto, o łącznej wartości 1000,00 pln brutto.

2. Organizator wyklucza możliwość zamiany nagrody w Konkursie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagroda niewykorzystana ulega przepadkowi.

4. Za wydanie nagrody odpowiada Organizator.

5. Jednorazowa wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty 760,00 pln, stąd też wedle zasad określonych w przepisie art. ust. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolniona z podatku dochodowego.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa niniejszy Regulamin i treści zawarte na stronie serwisu www.romance-tv.pl.

2. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Organizator zastrzega, iż zgłoszenia wysłane przez: pracowników, zleceniobiorców, oraz współpracowników Romance TV Polska Sp. z o.o. nie będą uwzględniane w Konkursie.

4. Wysłanie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: przypadki wykonania zgłoszeń przez osoby nieuprawnione do użytkowania danego adresu e-mail, a także za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, którym Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej oraz za udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane lub innych niezależnych od Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez System internetowy, indywidualne ustawienia przeglądarek internetowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawień występujących u operatorów sieci telekomunikacyjnych dostarczających łącza internetowe.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagrody o jakie pozwalają ubiegać się uczestnikowi konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszenia konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych oraz sił natury uniemożliwiających przekazywanie niezbędnych informacji do promowania konkursu na antenie Romance TV oraz na stronach internetowych www.romance-tv.pl.

9. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać do Organizatora na adres e-mail: info@romance-tv.pl, lub listownie na adres Romance TV Polska Sp. z o.o., ul. Jaszowiecka 8 lok. U4, 02-943 Warszawa, z tematem/ dopiskiem "Konkurs-reklamacja" w terminie 14 dni od daty ogłoszenia konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora.

10. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres e-mail oraz pozostałe dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym, jak również dokładny opis powodu reklamacji. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany na podany przez niego adres e-mail w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

11. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Romance TV Polska Sp. z o.o. przez cały czas trwania Konkursu i na www.romance-tv.pl.

12. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.

13. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy wysyłać drogą mailową na adres: info@romance-tv.pl