close X

Warunki korzystania z serwisu internetowego Romance TV Polska

Witamy na stronie romance-tv.pl („strona internetowa Romance TV Polska”), poświęconej programowi, hitom programowym oraz informacjom konkursowym, opracowanej przez Romance TV Polska Sp. z o.o. („Romance TV”).

Przedstawione tutaj oświadczenie to warunki („Warunki”), na podstawie których korzystają Państwo ze strony internetowej Romance TV. Wizyta i korzystanie z ww. strony wyrażenie zgody na te Warunki. Jeśli Państwo nie zgadzają się z nimi, prosimy o niekorzystanie ze strony internetowej Romance TV.

Na stronie internetowej Romance TV nie muszą występować wszystkie funkcje przedstawione w Warunkach. Dodatkowe warunki mogą obowiązywać w przypadku niektórych usług oferowanych na stronie internetowej Romance TV oraz określonych usług na tej stronie (np. konkursy). Dodatkowe warunki można znaleźć w miejscach, gdzie oferowana jest usługa, ale generalnie zawarte są w niniejszych Warunkach.

Internet jest rozwijającym się środkiem przekazu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do obowiązujących zasad i warunków, według uznania i potrzeb Romance TV, poprzez publikację ich on-line. Dalsze korzystanie ze strony internetowej Romance TV po ogłoszeniu przez nas zmian oznacza wyrażenie zgody na zmodyfikowane Warunki.

W treści niniejszych zasad i warunków określenie "Państwo" i "Użytkownik" oznacza użytkownika serwisu internetowego, natomiast "My", "Nas", "Nam" lub "Nasz" dostawcę usług.

1. Zawartość serwisu internetowego – Materiały zawarte w tym serwisie internetowym i udostępniane użytkownikowi są zapowiedziami o charakterze osobistym, rozrywkowym i informacyjnym. Nie gwarantujemy, że informacje dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego nie zawierają niedokładności oraz są kompletne i aktualne. Publikowane w nim materiały, w tym fotografie, obrazy i teksty, w żadnym wypadku nie mogą być kopiowane, powielane, publikowane, pobierane, przekazywane, przesyłane ani rozprowadzane w jakichkolwiek celach za wyjątkiem własnego użytku w celach niekomercyjnych. Każde inne zastosowanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody z naszej strony.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie adaptować, nie zmieniać ani nie tworzyć prac pochodnych na podstawie jakichkolwiek materiałów publikowanych w serwisie internetowym ani nie wykorzystywać ich w jakichkolwiek innych celach niż do własnego użytku o charakterze niekomercyjnym. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu internetowego wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz nie naruszając praw ani nie ograniczając i nie utrudniając innym osobom użytkowania serwisu internetowego. Wspomniane ograniczanie i utrudnianie obejmuje zachowania niezgodne z prawem lub które mogą nękać, zakłócać użytkowanie bądź powodować niedogodności dla jakichkolwiek osób, a także przesyłanie materiałów o nieprzyzwoitej lub obraźliwej treści.

3. Użytkownik nie ma prawa umieszczać na ani przesyłać za pośrednictwem serwisu internetowego wszelkich materiałów o treści zniesławiającej, zawierającej pogróżki, obscenicznej, szkodliwej lub pornograficznej, a także materiałów, które naruszałyby w jakikolwiek sposób prawa innych osób (w tym prawa własności intelektualnej, prawa do zachowania poufności czy prawa do zachowania prywatności) lub powodowały zagrożenie bądź które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie może wyrażać opinii o treści wulgarnej, niecenzuralnej, seksistowskiej, rasistowskiej bądź innej obraźliwej pod jakimkolwiek innym względem. Oczekujemy, że użytkownik zawsze będzie traktował innych użytkowników z należytym szacunkiem.

4. Wyłączenie odpowiedzialności – w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, udostępniamy niniejszy serwis internetowy oraz zamieszczane w nim informacje, nazwy, zdjęcia, logo i ikony powiązane z nami lub naszymi produktami i usługami bądź z produktami i usługami osób trzecich, w takim stanie w jakim się one znajdują, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez jakichkolwiek dorozumianych gwarancji wystarczającej jakości, zbywalności, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, kompatybilności, bezpieczeństwa czy braku nieścisłości. Nie odpowiadamy za żadne szkody, w tym szkody pośrednie i następcze, a także, powstałe wskutek użytkowania lub niemożności użytkowania, utraty danych lub zysku, wynikające z lub w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu internetowego.

5. Błędy i zakłócenia – Nie gwarantujemy, że funkcje zawarte w materiałach publikowanych w serwisie internetowym wolne są od wad oraz będą dostępne bez zakłóceń, ani że usterki zostaną przez nas naprawione, że serwis internetowy lub udostępniający go serwer nie zawierają usterek i wirusów, a materiały wolne są od błędów funkcjonalnych i nieścisłości oraz są w pełni rzetelne. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody w Państwa sprzęcie komputerowym ani wirusy, jakie mogą wpływać na jego działanie bądź w innym mieniu w związku z dostępem do, użytkowaniem lub przeglądaniem treści serwisu internetowego bądź pobieraniem wszelkich materiałów, danych, tekstów, obrazów, filmów wideo czy dźwięków.

6. Witryny osób trzecich – Użytkownik potwierdza i akceptuje, iż nie odpowiadamy za dostępność witryn lub materiałów należących do osób trzecich, a udostępnianych za pośrednictwem serwisu internetowego, jak również nie udzielamy poparcia ani nie odpowiadamy za treści, reklamy, produkty lub usługi dostępne na lub za pośrednictwem owych witryn, ani także za żadne szkody, straty bądź wykroczenia popełnione bądź rzekomo popełnione przez lub w związku z wykorzystaniem czy też oparciem się na treści, reklamach, produktach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem owych witryn bądź materiałów. Wszelkie transakcje pomiędzy użytkownikiem a reklamodawcami lub sprzedawcami znalezionymi na lub za pośrednictwem Witryny, w tym płatności za oraz dostawy produktów, usług oraz wszelkie inne zasady, warunki, gwarancje i oświadczenia związane z takowymi transakcjami, dotyczą wyłącznie użytkownika oraz danego reklamodawcy lub sprzedawcy. Użytkownik zobowiązuje się nie obarczać nas odpowiedzialnością za żadne szkody lub straty poniesione wskutek takowych transakcji.

7. Znaki towarowe – Nazwy, obrazy i logo identyfikujące Romance TV, osoby trzecie oraz ich dzieła, produkty i usługi są zarejestrowanymi znakami Romance TV Sp. z o.o., i/lub spółek zależnych, i/lub osób trzecich. Żadnego z elementów serwisu internetowego nie należy interpretować jako udzielenia użytkownikowi bądź jakiejkolwiek osobie trzeciej, w drodze domniemania, powołania się na okoliczności sprzeczne z niniejszym postanowieniem czy jakiejkolwiek innej, licencji lub praw z tytułu znaku towarowego lub patentu związanego z owymi nazwami, obrazami i/lub logo. Wszystkie prawa, w tym prawa autorskie oraz prawa do bazy danych, w zakresie niniejszego serwisu internetowego i jego treści stanowią naszą własność bądź są przedmiotem udzielonej nam licencji.

8. Zezwolenie na wykorzystywanie materiałów – Przesyłając do tego serwisu internetowego jakiekolwiek materiały, w tym teksty, grafikę, wideo czy dźwięki („Treść”), użytkownik zobowiązany jest, przez sam fakt przesłania owych Treści, udzielić nam wieczystych, bezpłatnych, niewyłącznych praw do i licencji, wraz z możliwością udzielania dalszych licencji, w zakresie użytkowania, reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, przedstawiania i odtwarzania Treści oraz wykonywania na całym świecie wszelkich praw autorskich i praw do komercyjnego wizerunku i/lub do włączania Treści do innych dzieł utrwalanych na wszelkich nośnikach znanych obecnie lub opracowanych kiedykolwiek w przyszłości, przez cały czas trwania takowych praw w stosunku do Treści. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przyznanie nam takowych praw, nie powinien on zamieszczać własnych Treści w naszym serwisie internetowym. Przekazując swoje Treści, Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że:

• (autentyczność) są autentyczne, a użytkownik jest posiadaczem wszelkich praw autorskich;

• (nienaruszalność) żadne ich elementy nie mają charakteru obscenicznego, zniesławiającego, obraźliwego i nie naruszają niczyich praw wykonawcy, praw własności, autorskich praw osobistych ani majątkowych, prawa do prywatności, prawa do komercyjnego wizerunku publikacji czy innych praw osób trzecich;

• (brak ograniczeń i płatności) mamy prawo używać, transmitować bądź w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Treści przekazywane przez użytkownika oraz wykonywać prawa udzielone zgodnie z powyższym, bez żadnych ograniczeń czy opłat na rzecz użytkownika bądź wszelkich osób trzecich. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych w stosunku do przekazywanych Treści;

• (osoby trzecie) użytkownik uzyskał w stosunku do przekazywanych nam materiałów wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia wszelkich osób uprawnionych bądź zobowiązanych do udzielenia tego rodzaju pozwoleń oraz na ich wykorzystywanie przez nas, a same materiały ani ich powielanie przez nas nie będzie naruszać praw osób trzecich.

9. Odszkodowanie – Użytkownik zobowiązuje się zapewnić nam niezwłocznie na nasze żądanie odszkodowanie w zakresie wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, szkód, kosztów i wydatków, w tym kosztów sądowych i reprezentacji prawnej, wynikających z naruszenia przez niego niniejszych zasad i warunków bądź wszelkiej innej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania przezeń Witryny.

10. Rozwiązanie umowy – Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania z użytkownikiem umowy w zakresie użytkowania Witryny, jeśli uznamy, że naruszył on niniejsze zasady i warunki bądź pod jakimkolwiek innym względem dopuścił się zachowań nieakceptowalnych zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem.

11. Nieważność – Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych zasad i warunków okazało się niezgodne z prawem, nieważne lub pod jakimkolwiek innym względem niewykonalne zgodnie z przepisami prawa stanu lub kraju, na terytorium którego niniejsze zasady i warunki mają obowiązywać, wówczas w zakresie, w jakim oraz na terytorium, gdzie takowe postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takowe postanowienie zostanie usunięte, a wszelkie inne postanowienia pozostaną w mocy, wiążące i wykonalne.

12. Prawo właściwe – Prawem właściwym dla niniejszych zasad i warunków, według którego należy je interpretować jest prawo Polskie. Sądami właściwymi dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z tychże zasad i warunków są sądy Polskie.

13. Brak akceptacji – Jeżeli użytkownik nie akceptuje w pełni niniejszych zasad i warunków, nie może korzystać z serwisu internetowego i winien natychmiast go opuścić.

14. Ochrona prywatności – W stosunku do gromadzonych przez nas wszelkich danych i informacji odnoszących się do osoby użytkownika zobowiązujemy się przestrzegać obowiązujących polskich właściwych przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Na różnych stronach serwisu internetowego użytkownik może zostać poproszony o podanie różnych podstawowych informacji o swojej osobie. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z naszą polityką ochrony prywatności.